Midweekse vesper - 16 december 2020

Deze vespers worden georganiseerd door de Marekerk, Opstandingskerk, NGK Oegstgeest e.o. en Herengrachtkerk.
NB: De vetgedrukte teksten bidden of zeggen we samen hardop. De overige teksten spreekt de liturg uit.
De opzet van deze vespers ontlenen we aan het gebedenboek: Bid, luister, leef. Samengesteld door Heleen Dekens en Rick Timmermans (Barneveld, uitgeverij Plateau).

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
Moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Lied: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. NLB 442:1 en 2.

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen, verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Vertel het aan iedereen en zeg: onze Verlosser gaat komen.

Psalm 8:4-10
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers: de maan en de sterren door u daar bevestigd
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt : het mensenkind dat u naar hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt: hem gekroond met glans en glorie
hem toevertrouwd het werk van uw handen : en alles aan zijn voeten gelegd
schapen, geiten, al het vee: en ook de dieren van het veld
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee: en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
HEER, onze Heer: hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Vertel het aan iedereen en zeg: onze Verlosser gaat komen.

Bijbellezing Jesaja 9: 1-6.

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Stilte

Vertel het aan iedereen en zeg: onze Verlosser gaat komen.

Lied: O kom, o kom, Immanuël. Gezang 125: 1 en 3. LB 1973.

O kom, o kom Immanuël, verlos Uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer, zodat het looft Uw naam o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak Uw licht alom bekend;
Verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

Frère Alois van Taizé schreef:
“Net als de zon is God te verblindend dat we naar Hem zouden kunnen kijken. Maar door Jezus straalt het licht van God heen. De hele bijbel trekt ons naar dit vertrouwen: de absoluut transcendente God treedt onze menselijke werkelijkheid binnen en spreekt tot ons in een taal die we kunnen bevatten. Wat is kenmerkend voor het christelijke geloof? De persoon van Jezus en een levende relatie met Hem. Dit te doorgronden, daar zijn we nooit mee klaar. “

Gebed, uitlopend op het Onze Vader

Lied: Blijf met Uw genade bij ons, Heer, onze God. NLB 256.
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met Uw genade bij ons, licht in het duister.

Zegenbede
God, wees ons genadig en zegen ons,
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde Uw weg leren kennen,
In heel de wereld Uw reddende kracht. Amen.